1. Tên trường: Trường MN Duyên Hải 2. Ngày, tháng, năm thành lập: 3.Địa chỉ : Tổ 7 - Đường Ba chùa - Phường Duyên Hải 4. Điện thoại: 0203825347 5. Email: mnduyenhai@elc.vn 6. Website:mnduyenhai.elc.vn