Năm học 2021-2022, trường có 16 giáo viên. Trong đó: Biên chế: 15 giáo viên, hợp đồng: 01 giáo viên.

100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn. Trong đó: Trình độ Cao đẳng: 03 giáo viên, Đại học: 13 giáo viên.