Năm học 2021-2022, trường có 03 lớp mẫu giáo 5 tuổi với 98 trẻ.

Lớp mẫu giáo 5 tuổi A1: 32 trẻ; giáo viên phụ trách Trương Thị Hằng, Đàm Thị Duyên;

Lớp mẫu giáo 5 tuổi A2: 33 trẻ; giáo viên phụ trách Nguyễn Thị Hòa, Đỗ Thị Hồng Nhung;

Lớp mẫu giáo 5 tuổi A3: 33 trẻ; giáo viên phụ trách Lê Thị Hồng Huệ, Khương Thị Thành.