Năm học 2021-2022, trường có 03 lớp mẫu giáo 4 tuổi với 95 trẻ.

Lớp mẫu giáo 4 tuổi B1: 31 trẻ; giáo viên phụ trách Vũ Thị Hồng Chung, Nguyễn Thị Minh Chuyên;

Lớp mẫu giáo 4 tuổi B2: 32 trẻ; giáo viên phụ trách Nguyễn Thị Khuyên, Trần Thị Thủy;

Lớp mẫu giáo 4 tuổi B3: 32 trẻ; giáo viên phụ trách Phạm Thu Xuân, Phạm Thị Phượng.